Les prépositions

Rappel

La préposition permet une mise en relation entre plusieurs éléments de la phrase

Localisation

Any amin'ny / Any amin'i= chez
Any amin'ny Dokotera izy = Il est chez le médecin
Ho any amin'i Sophie aho = J'irai chez Sophie

Ao anaty = dans
Ao anaty valopy ny vola = l'argent est dans l'enveloppe
Ao anaty harona ny ovy = Les pommes de terre sont dans le panier

Temporalité

Afaka = dans
Afaka roa andro = dans deux jours
Afaka iray volana = dans un mois

Mandritra = pendant
Mandritra ny telo taona = pendant trois ans
Mandritra ity taona ity = pendant cette année

Possession

An' = à
An'i Dada io boky io = Ce livre est à papa
An'iza ity kitapo ity ? = A qui est ce cartable ?

Accompagnement

Miaraka amin'i = avec
Mihira miaraka amin'i Neny izy = Elle chante avec maman
Mody miaraka amin'i Dada izy = Il rentre avec Papa

Séparation

Tsy misy = sans
Trano tsy misy rihana ity = C'est une maison sans étage
Trano tsy misy jiro sy rano io = Ceci est une maison sans éléctricité et eau